Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Sędzia WSA - Krystyna Napiórkowska po rozpoznaniu w dniu 15 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. Z., M. K. i A. K. na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanawia: - odrzucić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
6291 Nacjonalizacja przemysłu
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 26 stycznia 2009 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę A. Z., M. K. i A. K. z dnia 28 grudnia 2007 r. na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] czerwca 1999 r.

Na powyższe postanowienie w dniu 4 marca 2009 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego skarga kasacyjna, sporządzona osobiście przez skarżących.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 175 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.), skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Obowiązek sporządzenia skargi kasacyjnej nie dotyczy sytuacji, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

Jak wynika z akt sprawy, w piśmie z dnia 29 stycznia 2009 r., pouczono skarżących o obowiązku wynikającym treści z art. 175 § 1 P.p.s.a.

Pomimo prawidłowego pouczenia skarżący w dniu 4 marca 2009 r. wnieśli do Sądu skargę kasacyjną, którą sporządzili osobiście.

Mając zatem na uwadze, iż skargę kasacyjną sporządził podmiot nieuprawniony, należało na podstawie art. 178 P.p.s.a. skargę kasacyjną jako niedopuszczalną odrzucić.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6291 Nacjonalizacja przemysłu
Inne orzeczenia z hasłem:
Planowanie przestrzenne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury