Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie podjęcia działań zmierzających do usunięcia zapisu z załącznika uchwały
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Agnieszka Wójcik po rozpoznaniu w dniu 28 października 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Z. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie podjęcia działań zmierzających do usunięcia zapisu z załącznika uchwały postanawia: stwierdzić swą niewłaściwość do rozpoznania sprawy i sprawę przekazać według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w [...].

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie

W piśmie z dnia 20 lipca 2015 r. K. Z. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie: "usunięcia z załącznika uchwały nr [...] Rady Gminy [...] z [...].10.2015 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości [...] zdania: "[...]".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 59 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.), jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekaże sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Stosownie natomiast do treści art. 13 § 1 tej ustawy, wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego. Właściwość miejscową sądów administracyjnych określa art. 13 § 2 powołanej ustawy, w świetle którego, do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

W niniejszej sprawie zaskarżono bezczynność Wojewody [...]. Tym samym właściwym do rozpoznania przedmiotowej skargi jest, w myśl powołanych przepisów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w [...].

Zgodnie bowiem z § 1 pkt [...] rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. z 2003 r., Nr 72, poz. 652 z późn. zm.) sądem właściwym dla obszaru województwa [...] jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w [...].

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 59 § 1 w zw. z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda