Skarga Z. B. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wydania orzeczenia
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Szymańska po rozpoznaniu w dniu 20 kwietnia 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu Z. B. od postanowienia starszego referendarza sądowego z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. akt IV SAB/Wa 43/17 w sprawie ze skargi Z. B. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie wydania orzeczenia postanawia odrzucić sprzeciw

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 12 lipca 2017 r., sygn. akt IV SAB/Wa 43/17 starszy referendarz sądowy po rozpatrzeniu wniosku Z. B. (skarżącego) o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, odmówił przyznania prawa pomocy.

Przedmiotowe postanowienie zostało doręczone skarżącemu w dniu 18 lipca 2017 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - karta nr 37 akt sądowych).

W dniu 8 sierpnia 2017 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym) skarżący wniósł sprzeciw od ww. postanowienia wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności.

Postanowieniem z dnia 5 stycznia 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu. Zażalenie na to postanowienie zostało oddalone przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 9 marca 2018 r. sygn. akt I OZ 225/18..

Zgodnie z art. 259 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a od postanowienia referendarza sądowego w przedmiocie prawa pomocy strona może wnieść sprzeciw w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Sprzeciw wniesiony po terminie podlega odrzuceniu (§ 2 powołanego przepisu).

W rozpatrywanej sprawie termin do wniesienia sprzeciwu upłynął w dniu 25 lipca 2017 r. Skarżący wniósł sprzeciw wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu w dniu 8 sierpnia 2017 r. Jak wyżej wskazano sąd odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu, postanowienie w tym przedmiocie jest prawomocne od dnia 9 marca 2018 r. Zatem w rozpatrywanej sprawie wniesienie sprzeciwu od postanowienia starszego referendarza sądowego z dnia 12 lipca 2017 r. zostało dokonane z uchybieniem siedmiodniowego terminu i z tego powodu podlega odrzuceniu.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 259 § 2 P.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Strona 1/1