Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący sędzia WSA Alina Balicka po rozpoznaniu w dniu 13 lutego 2019r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. F. na bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia: I. odrzucić skargę, II. zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz skarżącego A. F. kwotę 100 (słownie: sto) złotych uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Inne orzeczenia o symbolu:
6189 Inne o symbolu podstawowym 618
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie strona 1/3

A. F. (dalej: skarżący) przedmiotem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uczynił bezczynność Ministra Inwestycji i Rozwoju (dalej: Minister) polegającą na niewydaniu decyzji w przedmiocie stwierdzenia nieważności "decyzji Rządu Generalnego Gubernatorstwa, wzywającej do nienawiści rasowej (antysemityzmu) na terenie miasta [...], określającą decyzję - celu poprzez wzywanie do nienawiści rasowej niemieckiego okupanta w latach 1939-1945 oraz wywłaszczenia pastwiska rolnego klasy V: LWH nr 8871 i 8873 gm. Kat. [...] p. gr. I. kat. 9522 i p/bud. 1 Kat. 1973 gm. [...], na którym mieścił się obóz internowania [...] i jeńców".

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o oddalenie. Wskazał, że postępowanie nie zostało formalnie wszczęte z uwagi na brak możliwości zidentyfikowania organu, który miał wydać kwestionowaną decyzję, daty wydania decyzji ani przepisów na podstawie których miała zostać wydana. W dniu organ poinformował, że pismem z dnia 24 stycznia 2019r. pozostawił wniosek skarżącego z dnia 20 lipca 2018r. bez rozpoznania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu, ponieważ jest niedopuszczalna.

Zgodnie z art. 3 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1302 ze zm. - zwaną dalej P.p.s.a.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Art. 3 § 2 P.p.s.a. stanowi, iż kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1) decyzje administracyjne;

2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4) inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i 1579), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, ze zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach, opinie zabezpieczające i odmowy wydania opinii zabezpieczających;

5) akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

Strona 1/3
Inne orzeczenia o symbolu:
6189 Inne o symbolu podstawowym 618
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury