Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Zbigniew Rausz po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Urszuli P. i Danieli S. od postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2003 r. sygn. akt I SA 2147/03 o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi Urszuli P. na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 2 września 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 19 listopada 2003 r. I SA 2147/03 odrzucił skargę Urszuli P. na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z 2 września 2003 r. (...) w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania. Stosownie do postanowień art. 101 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271 ze zm./ w sprawach zakończonych - jak w sprawie niniejszej - prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r., w których nie upłynął termin do wniesienia rewizji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego, strona może, w terminie do dnia 31 marca 2004 r. wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie przepisów ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/. To zaś oznacza, że skarga kasacyjna musi odpowiadać wymogom określonym w powołanej ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Zgodnie zaś z treścią art. 175 par. 1 tej ustawy, skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego z zastrzeżeniem par. 2 i par. 3.

W myśl par. 2 tej normy, przepisu par. 1 nie stosuje się gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Skarga według par. 3 art. 175 może tez być sporządzona przez doradcę podatkowego w sprawach obowiązków podatkowych oraz rzecznika patentowego w sprawach własności przemysłowej. O treści art. 175 par. 1 ustawy o Postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wprowadzającego obowiązek sporządzenia skargi kasacyjnej przez wymienione w tym przepisie podmioty, została Urszula P. poinformowana pismem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 12 stycznia 2004 r. Natomiast w rozpoznawanej sprawie skarga kasacyjna została sporządzona w imieniu Urszuli P. i Danieli S. i wniesiona przez Barbarę P. podającą, że jest magistrem prawa bez wskazania, że jest adwokatem lub radcą prawnym.

W świetle omawianego art. 175 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, samo ukończenie studiów prawniczych nie daje podstawy do sporządzenia przez tę osobę skargi kasacyjnej.

Powyższe prowadzi do wniosku, że skarga kasacyjna została w niniejszej sprawie wniesiona z naruszeniem art. 175 par. 1 powołanej ustawy i z tego względu jako niedopuszczalna, na podstawie art. 178 w związku z art. 193 oraz art. 182 par. 1 i par. 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - podlegała odrzuceniu.

Strona 1/1