Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w P. z dnia 2
Sentencja

Naczelny Sad Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Joanna Runge-Lissowska (spr.) po rozpoznaniu w dniu 29 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Cecylii J. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2003 r. sygn. akt I SA 3353/01 w sprawie ze skargi Syndyka Masy Upadłości (...) Fabryki Maszyn Żniwnych "A." w P. na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 14 listopada 2001 r. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w P. z dnia 22.09.1952 r., p o s t a n a w i a: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

OSK 296/04

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, odrzuca się bez wezwania o wniesienie opłaty, jeżeli podlegały opłacie stałej. Wpis od skargi kasacyjnej został określony par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 221 poz. 2193/.

Skargę kasacyjną w niniejszej sprawie wniósł pełnomocnik skarżącej będący adwokatem, ale wpisu od niej nie uiścił, choć był on stały, gdyż przedmiotem sprawy nie były należności pieniężne.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 178 i 193 ww. ustawy.

Strona 1/1