Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie postępowania nadzorczego dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Krystyna Borkowska po rozpoznaniu w dniu 6 października 2004 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej sprawy ze skargi kasacyjnej Miasta P. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 grudnia 2003 r. sygn. akt I SA 920/02 w sprawie ze skargi Zarządu Miasta P. na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 19 marca 2002 r. (...) w przedmiocie postępowania nadzorczego dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 9 grudnia 2003 r., I SA 920/02 Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę Miasta P. na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 19 marca 2002 r., (...) wydaną w przedmiocie postępowania nadzorczego dotyczącego wywłaszczenia nieruchomości.

W dniu 29 marca 2004 r. /data nadania przesyłki pocztowej/ Miasto P., reprezentowane przez radcę prawnego Michała W., wniosło skargę kasacyjną od tego wyroku na podstawie art. 101 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271 ze zm./. Stosownie do tego przepisu w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004r., w których nie upłynął termin do wniesienia rewizji nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego, strona może w określonym tym przepisem terminie tj. do dnia 31 marca 2004r. wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./. Z powyższego wynika, że skarga kasacyjna musi odpowiadać warunkom określonym w art. 176 tej ustawy oraz musi być, zgodnie z art. 175 par. 1 ustawy, sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego.

Stosownie zaś do art. 221 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania do uiszczenia opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. W niniejszej sprawie skarga kasacyjna stosownie do przepisu par. 2 ust. 3 pkt 5 w związku z par. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 221 poz. 2193/ podlega wpisowi stałemu w wysokości 100 złotych. Skarga nie została natomiast w ogóle opłacona, co skutkuje jej odrzuceniem.

Z powyższych przyczyn orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 220 par. 3 w związku z art. 221 oraz art. 180 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1