Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości postanowił odrzucić skargę kasacyjną.
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Janina Antosiewicz po rozpoznaniu w dniu 24 maja 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Stanisława R. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie z dnia 16 grudnia 2003 r., sygn. akt II SA/Kr 1181/01 o oddaleniu skargi w sprawie ze skargi Stanisława R. na decyzję Wojewody Ś. z dnia 22 marca 2001 r. (...) w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości postanowił odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Krakowie wyrokiem z dnia 16 grudnia 2003 r. II SA/Kr 1181/01 oddalił skargę Stanisława R.

Od powyższego wyroku skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego wniósł Stanisław R., reprezentowany przez radcę prawnego Mariana G. Ponieważ przedmiotem skargi kasacyjnej była wysokość odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość - a więc należność pieniężna - Sąd w dniu 19 listopada 2004 r. wezwał skarżącego do uiszczenia wpisu stosunkowego na podstawie art. 220 par. 1 i 3 w zw. z art. 230 i 231 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ oraz par. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 221 poz. 2193/. Wezwanie do uiszczenia wpisu w kwocie 130 zł w terminie siedmiu dni od doręczenia pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej, doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 26 listopada 2004 r. Wpisu w zakreślonym terminie nie dokonano.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 par. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Na mocy art. 176 tej ustawy skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego - a więc także winien być wniesiony odpowiedni wpis. W niniejszej sprawie - ponieważ przedmiotem sporu były należności pieniężne - wpis był stosunkowy. Skarżący został wezwany pismem z dnia 19 listopada 2004 r. do uiszczenia wpisu w kwocie 130 zł, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej. Pismo zawierające wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 26 listopada 2004 r., jednakże wpis w wyznaczonym terminie nie został uiszczony. Art. 220 par. 3 wskazanej ustawy stanowi, iż skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis podlega odrzuceniu przez Sąd.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji, na podstawie art. 220 par. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1