Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody P. w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia NSA Andrzej Jurkiewicz, Sędziowie NSA Wojciech Chróścielewski, Edward Janeczko /spr./, Protokolant Agnieszka Majewska, po rozpoznaniu w dniu 7 stycznia 2005 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Mirosława G., Taisy G., Sławomira G. i Jana G. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodek Zamiejscowy w Białymstoku z dnia 27 listopada 2003 r. sygn. akt SA/Bk 753/03 w sprawie ze skargi Mirosława G., Taisy G., Sławomira G. i Jana G. na decyzję Wojewody P. z dnia 5 maja 2003 r. (...) w przedmiocie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Według regulacji zawartej w art. 101 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271 ze zm./ w sprawach zakończonych prawomocnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. strona może /w przypadkach określonych w tym przepisie/ wnieść w terminie do dnia 31 marca 2004 r. skargę kasacyjną. Jest to regulacja szczególna w stosunku do regulacji zawartej w przepisach ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, dotyczącymi skargi kasacyjnej /art. 173-193/. Ta odmienność przejawia się w tym między innymi, że skarga kasacyjna wniesiona na podstawie art. 101 - Przepisów wprowadzających (...) oprócz wymagań określonych w przepisach Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zawiera dodatkowe wymaganie w postaci nie upłynięcia terminu do wniesienia rewizji nadzwyczajnej.

Poza tym jednak, jak wynika z brzmienia art. 101, wniesienie skargi kasacyjnej na podstawie tego przepisu następuje według zasad określonych w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dotyczy to również obowiązku zachowania wymaganego terminu.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego, dotyczącym kasacji w postępowaniu cywilnym /por. np. postanowienie Sądu Najwyższego z 20 marca 2002 r. V CZ 32/02 - Lex nr 57197/ została ustalona zasada, według której czynności polegające na złożeniu kasacji i uiszczeniu wpisu stałego od kasacji, nie muszą być dokonywane równocześnie. Istotne jest natomiast to, by zostały one dokonane przed upływem wymaganego terminu. Nie ma żadnych racji przemawiających za przyjęciem odmiennego poglądu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zakresie zachowania terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uwzględniając powyżej wskazane pojmowanie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej na podstawie art. 101 Przepisów wprowadzających.../w niniejszej sprawie ten właśnie przepis upoważniał do wniesienia skargi kasacyjnej/, jak również wskazaną wyżej zasadę wynikającą z orzecznictwa Sądu Najwyższego trzeba stwierdzić, że w tej sprawie w terminie do 31 marca 2004 r. powinna być nie tylko wniesiona skarga kasacyjna, ale również należało w tym terminie uiścić przypadające od tej skargi opłaty w postaci wpisu stałego. Wpis ten zaś został uiszczony dopiero w kwietniu 2004 r., a więc po upływie wymaganego przez art. 101 Przepisów wprowadzających ... terminu.

Skarga kasacyjna została wniesiona przez radcę prawnego i jak zaznaczono, bez uiszczenia w terminie wpisu. Podlega więc odrzuceniu, stosownie do art. 221 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1