Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie waloryzacji za wywłaszczoną nieruchomość
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA J. Runge-Lissowska (spr.), Sędziowie NSA, Protokolant, po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2005 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Zofii J. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 6 listopada 2003 r. sygn. akt I SA 2010/03 w sprawie ze skargi Zofii J. i Stanisława J. na decyzję Wojewody M. z dnia 20 marca 2000 r. (...) w przedmiocie waloryzacji za wywłaszczoną nieruchomość p o s t a n a w i a: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ od skargi kasacyjnej, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem w danej instancji, pobiera się wpis.

Pomijając już fakt, że w niniejszej sprawie skarga kasacyjna podlegała opłacie stałej i wobec tego wpis powinien być wniesiony w terminie przewidzianym do jej wniesienia, to pełnomocnik Zofii J. wnoszący skargę kasacyjną został wezwany do wniesienia wpisu, a wezwanie to otrzymał dnia 8.11.2004 r. Wpis od skargi nie został wniesiony.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji, na podstawie art. 220 par. 3 cytowanej ustawy.

Strona 1/1