Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Sędzia NSA Alicja Plucińska-Filipowicz po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2004 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w upadłości z/s w C. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lutego 2004 r. sygn. akt IV SA 4390/03 o odrzuceniu skargi Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w upadłości z/s w C. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2003 r. (...) w przedmiocie przejęcia przedsiębiorstwa postanawia: odrzucić zażalenie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6291 Nacjonalizacja przemysłu
Inne orzeczenia z hasłem:
Przejęcie mienia
Koszty sądowe
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury
Uzasadnienie

Zaskarżonym postanowieniem z dnia 27 lutego 2004 r., IV SA 4390/03 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Zakładu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w upadłości z/s w C. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia 19 września 2003 r., (...). Postanowienie to zostało doręczone stronie w dniu 12 marca 2004 r. Jednocześnie Sąd pouczył stronę o możliwości zaskarżenia tego postanowienia w drodze skargi kasacyjnej w terminie 30 dni od dnia jego doręczenia. Na powyższe postanowienie skarżąca Spółka złożyła zażalenie.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zasadniczy problem w tej sprawie, niezależnie od zarzutów podniesionych w zażaleniu, który wymaga rozważenia w pierwszej kolejności, dotyczy dopuszczalności wniesienia zażalenia na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi. Znaczenie tego problemu wynika przede wszystkim z tego, że w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 ze zm./ w sposób zasadniczo odmienny zostały ukształtowane środki zaskarżania orzeczeń wydanych przez sąd pierwszej instancji, którymi są skarga kasacyjna i zażalenie.

Wymogi ustawowe dotyczące skargi kasacyjnej, która jest środkiem zaskarżenia bardziej sformalizowanym, obejmują między innymi sporządzenie skargi kasacyjnej przez adwokata lub radcę prawnego, a w określonych sprawach przez doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego, z wyjątkami, które nie mają znaczenia dla rozważanego problemu /art. 175 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi/. Dlatego też sporządzenie i wniesienie przez samą stronę zażalenia od orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego, od którego przysługuje skarga kasacyjna, a nie zażalenie, powoduje ten skutek, że zażalenie takie jest niedopuszczalne i podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 w związku z art. 197 par. 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Przepis art. 173 par. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wyraźnie stanowi, że od wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Nie ulega wątpliwości, że postanowienie o odrzuceniu skargi jest postanowieniem kończącym postępowanie w sprawie i to bez względu na przyczynę odrzucenia skargi. W niniejszej sprawie odrzucenie skargi nastąpiło z powodu nieuiszczenia wpisu w wyznaczonym terminie. Prowadzi to do wniosku, że na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego o odrzuceniu skargi z powodu nie uiszczenia wpisu od skargi w wyznaczonym terminie, przysługuje skarga kasacyjna na podstawie art. 173 par. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Stanowiska tego nie podważa w niczym przepis art. 220 par. 4 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Przepis ten określa bowiem, w jakich przypadkach zażalenia są wolne od wpisu /nie pobiera się wpisu/, a nie to, od jakich orzeczeń przysługuje zażalenie. Z analizy tego przepisu wynika, że stanowi on normę prawną, według której, jeżeli na postanowienie sądu, o odrzuceniu środków prawnych wymienionych w par. 3 przysługuje zażalenie, to zażalenie wolne jest od wpisu. Przepis ten zatem nie określa, na które postanowienia o odrzuceniu środków prawnych wymienionych w par. 3 przysługuje zażalenie. Przepis art. 220 par. 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wymienia skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o wznowienie postępowania.

To, że na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej przysługuje zażalenie, wynika z art. 194 par. 1 pkt 7 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, to zaś że na postanowienie o odrzuceniu zażalenia przysługuje zażalenie wynika z art. 194 par. 1 pkt 8 tej ustawy, bez względu na to jakie są przyczyny odrzucenia tych środków prawnych.

Jedynie ubocznie należy zauważyć, że skarżąca Spółka we własnym zakresie "zorientowała się", że właściwym środkiem prawnym od zaskarżonego postanowienia była skarga kasacyjna, skoro została ona wniesiona. Należy nadmienić, że skarga kasacyjna, sporządzona przez uprawnionego pełnomocnika w imieniu Spółki, została przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucona postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2004 r., IV SA 4390/03. To wszakże nie ma wpływu na treść podjętego rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Z przytoczonych wyżej względów, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 178 i 180 w związku z art. 197 par. 2 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - postanowił jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6291 Nacjonalizacja przemysłu
Inne orzeczenia z hasłem:
Przejęcie mienia
Koszty sądowe
Odrzucenie zażalenia
Inne orzeczenia sądu:
Naczelny Sąd Administracyjny
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Infrastruktury