Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu
Uzasadnienie strona 4/4

Ograniczenie przedmiotu skargi kasacyjnej do rozstrzygnięcia sądu wynika również z przyjętej kompetencji judykacyjnej Naczelnego Sądu Administracyjnego, który uwzględniając skargę kasacyjną przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania sądowi, który wydał orzeczenie.

Naczelny Sąd Administracyjny przekazuje zatem sprawę do ponownego rozpoznania. Nieuchylenie rozstrzygnięcia w całości lub części powoduje brak przedmiotu rozpoznania w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym. Wojewódzki sąd administracyjny rozpoznaje bowiem sprawę sądowoadministracyjną. Rozstrzygnięcie sprawy sądowoadministracyjnej wyrokiem powoduje, że ponowne rozpoznanie jest niedopuszczalne, sprawa bowiem została już prawomocnie osądzona. Niepodważenie więc mocy rozstrzygnięcia zawartego w sentencji wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego powoduje skutki powagi rzeczy osądzonej.

Zgodnie z art. 173 par. 1 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skarga kasacyjna przysługuje od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego. Nie oznacza to jednak dopuszczalność skierowania skargi kasacyjnej przeciwko wszystkim elementom struktury wyroku. Skarga kasacyjna jako środek odwoławczy może być bowiem skierowana przeciwko rozstrzygnięciu sądu.

Skierowanie skargi kasacyjnej wyłącznie przeciwko uzasadnieniu wyroku powoduje jej niedopuszczalność, nie spełnia bowiem warunku materialnego skargi. W sprawie skarga kasacyjna została skierowana przeciwko oznaczonej w skardze części uzasadnienia, które nie zawierało elementów rozstrzygnięcia sprawy.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 193 w związku z art. 58 par. 1 pkt 6 powołanej ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Sąd orzekł jak w sentencji.

Strona 4/4