Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie przystąpienia Gminy K. do (...) Giełdy Rolno
Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Edward Janeczko (spr.), po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2004 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej Roberta K. od wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Krakowie z dnia 7 maja 2002 r. sygn. akt II SA/Kr 78/02 w sprawie ze skargi Roberta K. na uchwałę Rady Miasta K. z dnia 17 lipca 1996 r. (...) w przedmiocie przystąpienia Gminy K. do (...) Giełdy Rolno-Ogrodniczej "M." Spółka Akcyjna p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Art. 102 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271/ zawiera regulację szczególną o charakterze przejściowym. Dotyczy, bowiem możliwości wniesienia skargi kasacyjnej w przypadkach, w których Sąd Najwyższy umorzył postępowanie w sprawie z rewizji nadzwyczajnej nie rozpoznanej do dnia 1 stycznia 2004 r. Strona może wówczas w terminie 30 dni od doręczenia postanowienia Sądu Najwyższego o umorzeniu postępowania, wnieść skargę kasacyjną.

Wniesienie skargi kasacyjnej według art. 102 przepisów wprowadzających następuje bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który funkcjonuje obecnie /po 1 stycznia 2004 r./ i który jest właściwy do jej rozpoznania. Wynika to nie tylko z brzmienia art. 101. Według art. 177 par. 1 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie. Skarga kasacyjna zaś z art. 102 przepisów wprowadzających dotyczy rozstrzygnięcia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Poza tym art. 102 przepisów wprowadzających nie zawiera w zakresie skargi kasacyjnej samodzielnej regulacji, lecz odsyła do przepisów ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Art. 221 tej ustawy stanowi, że pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania do uiszczenia opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej. Opłaty sądowe to wpis i opłata kancelaryjna - art. 212 par. 1 ustawy.

Wpis od skargi kasacyjnej pobiera się zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 221 poz. 2193/. Wpis stały został określony w par. 2 rozporządzenia.

W tej sprawie dotyczącej uchwały rady gminy wpis stały wynosi 300 zł /par. 2 ust. 1 pkt 4 powołanego wyżej rozporządzenia/, zaś wpis od skargi kasacyjnej - połowę tej kwoty /par. 3 tego rozporządzenia/. Wpis nie został uiszczony, mimo że skargę kasacyjną wniósł radca prawny. Według zaś art. 219 par. 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wpis powinien być uiszczony gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego lub na rachunek bankowy właściwego sądu.

Z tego względu skarga kasacyjna podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 par. 3 w zw. z art. 221 oraz art. 180 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/.

Strona 1/1