Wniosek w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie użytkowania budynku go przy ul. M. 29 w B.
Tezy

Jeżeli w dacie orzekania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym nie ma sporu kompetencyjnego, choć zostało wszczęte postępowanie na podstawie art. 161 par. 1 pkt 3 w związku z art. 15 par. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/ podlega umorzeniu. Stało się bowiem bezprzedmiotowe.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2004 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku Prezydenta Miasta B. o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Prezydentem Miasta B. a Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w B. w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie użytkowania budynku go przy ul. M. 29 w B. postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie

Prezydent Miasta B. we wniosku z 26 listopada 2003 r. żądał rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego przez wskazanie, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w B. jest organem właściwym do rozstrzygnięcia w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie udzielonego pozwolenia na użytkowanie dobudowanego budynku biurowego wraz z urządzeniem infrastruktury technicznej na nieruchomości przy ul. M. 29 w B.

Z uzasadnienia wniosku wynika, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. otrzymał pozwolenie na budowę budynku biurowego. Decyzją z 19.09.2002 r. Prezydent Miasta B. udzielił wnioskodawcy pozwolenia na użytkowanie budynku i w tej decyzji jednocześnie określił termin wykonania parkingu dla samochodów osobowych do 31.12.2003 r.

Inwestor zwrócił się do Prezydenta Miasta B. o zmianę wskazanego wyżej terminu. Ten wniosek został przekazany PINB Powiatu Grodzkiego w B. w związku ze zmianą kompetencji wprowadzonej ustawą z 27.03.2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (...) /Dz.U. nr 80 poz. 718/.

W odpowiedzi na wniosek z 26 stycznia 2004 r. zawarte jest żądanie umorzenia postępowania o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego.

W odpowiedzi tej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w B. stwierdza bowiem, że decyzją z 12 grudnia 2003 r. odmówił zmiany decyzji z 19 września 2002 r. w zakresie terminu wykonania tymczasowego parkingu dla samochodów osobowych. Decyzja z 12 grudnia 2003 r. jest obecnie przedmiotem postępowania odwoławczego /przed (...) Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego/.

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Według art. 161 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270 zwanej dalej - prawem o postępowaniu/ sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli nastąpiło cofnięcie skargi albo gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Przepis ten zawarty w dziale III dotyczącym postępowania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, ma odpowiednie zastosowanie do rozstrzygania przez Naczelny Sąd Administracyjny sporów kompetencyjnych z mocy regulacji wynikającej z art. 15 par. 2 tej ustawy. Oznacza to możliwość wydawania przez Naczelny Sąd Administracyjny postanowienia o umorzeniu postępowania w sprawie o rozstrzygnięcia sporu, jeżeli żądający rozstrzygnięcia cofnął wniosek albo jeżeli postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Z art. 15 par. 2 zd. 2 prawa o postępowaniu wynika, że rozstrzygnięcie Naczelnego Sądu Administracyjnego polega na wskazaniu organu właściwego do rozpoznania sprawy. Niezbędnym warunkiem wydania przez sąd takiego postanowienia jest istnienie sporu. Wskazuje na to nie tylko treść art. 15 par. 2 prawa o postępowaniu, ale także art. 22 par. 2 Kpa.

Jeżeli więc w dacie orzekania przez Naczelny Sąd Administracyjny nie ma sporu kompetencyjnego, choć zostało wszczęte postępowanie o rozstrzygnięcie takiego sporu, gdyż spór istniał, postępowanie, na podstawie art. 161 par. 1 pkt 3 w związku z art. 15 par. 2 prawa o postępowaniu podlega umorzeniu. Stało się bowiem bezprzedmiotowe.

Taka sytuacja występuje w niniejszej sprawie. Na brak sporu wskazuje treść odpowiedzi na wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w B. i żądanie przez ten organ umorzenia postępowania sądowego. Organ nadzoru budowlanego wydał przy tym rozstrzygnięcie, co do którego istniał spór. Rozstrzygnięcie takie zawarte jest w decyzji z 12 grudnia 2003 r. odmawiającej zmiany decyzji z 19 września 2002 r. w zakresie terminu wykonania przez inwestora parkingu dla samochodów osobowych.

Z przytoczonych względów orzeczono, jak w sentencji.

Strona 1/1