Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej
Sentencja

Dnia 23 kwietnia 2004 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie: Przewodniczący sędzia NSA Elżbieta Makowska po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2004 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi P.J. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia; odrzucić skargę

Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Uzasadnienie

W dniu [...] r. P.J. wniósł skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w [...], w przedmiocie udzielenia informacji publicznej w zakresie wniosku jaki złożył do tego organu w dniu [...] r.

Skarżący wskazał, że złożył w dniu [...] r., przed wniesieniem skargi, zażalenie do organu wyższej instancji. Do skargi P.J. dołączył kserokopię wniosku i zażalenia z dnia [...] r. Zażalenie posiada następującą treść: "Skarga na PINB [...] że nie udzielił informacji, nie rozpatrzył skargi, nie wydał orzeczenia uzupełniającego za lata [...]

W odpowiedzi na skargę Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w [...] wniósł o oddalenie skargi.

Pismem Sądu (doręczonym w dniu [...] r.) skarżący zobowiązany został do nadesłania w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi, odpisu zażalenia wniesionego w trybie art 37 § -1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na niezałatwienie w terminie sprawy z wniosku o udzielenie informacji publicznej złożonego w dniu [...] r. Skarżący zobowiązania Sądu nie wykonał.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 97 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1271 ze zm.), sprawy w których skargi zostały wniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego przed dniem 1 stycznia 2004 r. i postępowanie nie zostało zakończone, podlegają rozpoznaniu przez właściwe wojewódzkie sądy administracyjne na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153 poz. 1270).

Zgodnie z art. 52 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę można wnieść po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich. Przez wyczerpanie środków zaskarżenia należy rozumieć sytuację, w której stronie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, taki jak zażalenie, odwołanie lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, przewidziany w ustawie (art. 52 § 2).

Stosownie do art. 37 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 lub ustalonym w myśl art. 36, stronie służy zażalenie do organu administracji publicznej wyższego stopnia. Organem wyższego stopnia w stosunku do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego (art. 83 ust 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 ze zm.}.

Wprawdzie w skardze P.J. powołał się na zażalenie z dnia [...] r. oraz dołączył jego kserokopię, jednakże z wyżej cytowanej treści tego pisma nie wynika, iż jest to zażalenie na bezczynność PINB w [...] w przedmiocie wniosku z dnia [...]r. Pismo nazywane przez skarżącego zażaleniem, nie może być za takowe uznane skoro w żaden sposób nie identyfikuje sprawy której dotyczy zarzut' bezczynności organu l stopnia, co uniemożliwia ocenę czy pismo to dotyczy konkretnie wniosku skarżącego z dnia [...]r.

Skoro skarżący nie nadesłał w zakreślonym terminie odpisu zażalenia wniesionego w trybie art. 37 § 1 kpa, ani w żaden inny sposób nie wykazał, że złożył takie zażalenie do organu wyższej instancji, to przyjąć należało, że wniesienie skargi do Sądu na bezczynność organu nie zostało poprzedzone wyczerpaniem środka zaskarżenia który służył skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie.

Dlatego należało odrzucić skargę jako niedopuszczalną, na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601-644 oraz od 646-652
Inne orzeczenia z hasłem:
Inne
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Nadzoru Budowlanego