Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Głowacka-Klimas po rozpoznaniu w dniu 2 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej S. M. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 1721/14 oddalającego skargę M. Sp. z o.o. z siedzibą w L. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 7 stycznia 2015 r. oddalił skargę M. Sp. z o.o. z siedzibą w L. (dalej: skarżącej, spółki) na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] stycznia

2014 r. nr [...].

Pismem z dnia [...] stycznia 2015 r. ustanowiony przez spółkę pełnomocnik - radca prawny P. B. złożył do Sądu wniosek o sporządzenie uzasadnienia wskazanego wyżej wyroku. Odpis tego wyroku wraz z jego pisemnym uzasadnieniem, został przesłany pełnomocnikowi skarżącej spółki przy piśmie Sądu z dnia [...] marca 2015 r. i doręczony w dniu [...] marca 2015 r. (por. zwrotne potwierdzenie odbioru w tej dacie, karta nr 58 akt).

W dniu [...] kwietnia 2015 r. (por. data stempla urzędu pocztowego, karta nr 66 akt), wspomniany wyżej pełnomocnik złożył zarówno w imieniu skarżącej spółki, jak i w imieniu uczestnika postępowania, tj. S. M., skargę kasacyjną od powyższego wyroku Sądu z 7 stycznia 2015 r.

Wykonując wezwanie Sądu z dnia [...] lipca 2015 r., pełnomocnik uczestnika postępowania nadesłał pełnomocnictwo upoważniające go do zaskarżenia wyroku Sądu, wniesienia i popierania skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.; dalej "p.p.s.a."), od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (w myśl art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia

2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, przepisy tej ustawy, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 2-8, pkt 10-14, pkt 19-32, pkt 34-39, pkt 41-47, pkt 51, pkt 52, pkt 55, pkt 57, pkt 58, pkt 60-69, pkt 71, pkt 72 i pkt 74-81 niniejszej ustawy, stosuje się również do postępowań wszczętych przed dniem jej wejścia w życie, w pozostałym zakresie do tych postępowań stosuje się przepisy ustawy p.p.s.a. w brzmieniu dotychczasowym). Stosownie zaś do § 2 art. 173 p.p.s.a skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Natomiast w myśl przepisu art. 178 p.p.s.a., Sąd obowiązany jest odrzucić na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną niedopuszczalną z przyczyn określonych w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Do takich przyczyn należy między innymi wniesienie skargi kasacyjnej wbrew dyspozycji wyżej cytowanego przepisu art. 173 § 2 p.p.s.a., tj. wniesienie jej przez stronę, której nie został doręczony odpis wyroku z uzasadnieniem.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy, wskazać należy, że uczestnikowi postępowania nie został doręczony odpis wyroku Sądu z dnia 7 stycznia 2015 r. wraz z jego pisemnym uzasadnieniem, gdyż nie złożył on wniosku o sporządzenie uzasadnienia tego orzeczenia, o czym świadczy treść wniosku o uzasadnienie z dnia [...] stycznia 2015 r. złożonego przez radcę prawnego P. B., który wskazał, że w imieniu płatnika składek wnosi o sporządzenie na piśmie uzasadnienia ww. wyroku. Tym samym pełnomocnik uczestnika nie zastosował się do wymogu uprzedniego złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku, o którym mowa w art. 173 § 2 p.p.s.a., warunkującego skuteczne złożenie skargi kasacyjnej. Złożył bowiem przedmiotowy wniosek jedynie w imieniu skarżącej spółki, nie formułując żądania pisemnego uzasadnienia wyroku w imieniu uczestnika postępowania. W tym stanie rzeczy skarga kasacyjna S. M. podlega odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 178 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia