Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w przedmiocie nakazu stosowania właściwego oznakowania artykułu rolno
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kobylski po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej C. S.A. z siedzibą w W. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 15 marca 2012 r., sygn. akt VI SA/Wa 2233/11, oddalającego skargę C. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie nakazu stosowania właściwego oznakowania artykułu rolno-spożywczego p o s t a n a w i a: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 15 marca 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę C. S.A. z siedzibą w W. na decyzję Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie nakazu stosowania właściwego oznakowania artykułu rolno-spożywczego. W dniu samym dniu, tj. 15 marca 2012 r. skarżąca spółka (reprezentowana przez radcę prawnego A. D.) nadała w urzędzie pocztowym wniosek o sporządzenie uzasadnienia ww. wyroku. Odpis wyroku z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego 25 maja 2012 r. Natomiast w dniu 22 czerwca 2012 r. skarżąca spółka nadała w urzędzie pocztowym (sporządzoną przez osoby uprawnione do reprezentowania skarżącej - wiceprezesa zarządu ds. finansowych i prokurenta) skargę kasacyjną od wyroku z dnia 15 marca 2012 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje:

Zgodnie z treścią przepisu art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jednolity: Dz. U. Z

2012 r., poz. 270 (dalej zwanej p.p.s.a.), skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3. Zgodnie z § 2 art. 175 p.p.s.a., przepis § 1 nie znajduje zastosowania, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Ponadto skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę podatkowego - w sprawach obowiązków podatkowych oraz rzecznika patentowego - w sprawach własności przemysłowej (art. 175 § 3 p.p.s.a.).

Stosownie do treści art. 178 p.p.s.a., Sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. W niniejszej sprawie skarga kasacyjna jest niedopuszczalna z przyczyn o charakterze podmiotowym, albowiem osoby umocowane do reprezentowania spółki (członek zarządu i prokurent) - nie należąc do kręgu podmiotów wymienionych w przepisach art. 175 § 1 i 2 p.p.s.a. - wniosły sporządzoną przez siebie skargę kasacyjną.

Jednocześnie podkreślić należy, iż z akt sprawy nie wynika, aby pełnomocnictwo udzielone radcy prawnemu A. D., zostało przez spółkę bądź jej pełnomocnika wypowiedziane.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 178 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1