Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanowił: przyznać ze środków budżetowych WSA w Warszawie na rzecz adwokata E. M. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 240 (dwustu czterdziestu) złotych powiększonej o kwotę 55,20 złotych (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego.
Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasz Sałek po rozpoznaniu w dniu 13 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata E. M. o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi R. J. o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, zakończonego wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2008 r., sygn. VI SA/Wa 896/08, oddalającym skargę R. J. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej postanowił: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata E. M. koszty nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w kwocie 240 (dwustu czterdziestu) złotych powiększonej o kwotę 55,20 złotych (pięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia groszy) stanowiącą 23% podatku VAT tytułem opłaty za czynności wykonane w ramach zastępstwa prawnego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Pełnomocnik procesowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Transportu Drogowego
Uzasadnienie strona 1/2

Wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2008 r., sygn. akt VI SA/Wa 896/08 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę R. J. na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z dnia [...] lutego 2008 r., nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej.

W dniu [...] grudnia 2011 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarga o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, zakończonego wyrokiem z dnia 21 sierpnia 2008 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu sprawy ze skargi o wznowienie postępowania sądowoadministracyjnego, postanowieniem z 2 kwietnia 2012 r. odrzucił przedmiotową skargę.

Postanowieniem referendarza sądowego z dnia [...] stycznia 2013 r. zwolniono skarżącego od kosztów sądowych i ustanowiono dla niego adwokata, przy czym Okręgowa Rada Adwokacka w [...] wyznaczyła pełnomocnikiem z urzędu w niniejszej sprawie adw. E. M. .

Pełnomocnik skarżącego - adw. E. M. wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 kwietnia 2012 r. wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do dokonania powyższej czynności.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z 2 kwietnia 2013 r. przywrócił termin do złożenia skargi kasacyjnej.

W dniu 30 września 2014 roku odbyła się rozprawa przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, na której stawiła się pełnomocnik skarżącego popierając skargę kasacyjną.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 30 września 2014 roku oddalił skargę kasacyjną.

Następnie pełnomocnik skarżącego wniosła o przyznanie jej kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej oraz udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jednocześnie oświadczyła, że koszty te nie zostały opłacone ani w całości ani w części.

W myśl art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 roku, poz. 270 z późn. zm., dalej też jako p.p.s.a.) wyznaczony adwokat, radca prawny, doradca podatkowy albo rzecznik patentowy otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych albo rzeczników patentowych w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

W niniejszej sprawie zasady przyznawania wynagrodzenia adwokatowi reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 461).

W myśl § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c tego rozporządzenia, stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji, w sprawie, której przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna ani decyzja czy też postanowienie Urzędu Patentowego - wynoszą 240 zł.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6037 Transport drogowy i przewozy
Inne orzeczenia z hasłem:
Pełnomocnik procesowy
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Inspektor Transportu Drogowego