Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Frąckiewicz po rozpoznaniu w dniu 10 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej M. P. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 października 2014 r. (sygn. akt VI SA/Wa 2673/13) oddalającego skargę M. P. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu postanawia: 1) odrzucić skargę kasacyjną, 2) zwrócić M. P. kwotę 100 zł (sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
Uzasadnienie

M. P. złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 3 października 2014 r. oddalił skargę. Wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego, który następnie złożył skargę kasacyjną w jednym egzemplarzu. Następnie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 13 stycznia 2015 r. wezwano skarżącego do:

1) uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych stosownie do § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193),

2) usunięcia braku formalnego skargi kasacyjnej w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej poprzez nadesłanie odpisu skargi celem doręczenia go uczestnikowi postępowania.

Z załączonego do akt zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania wynika, iż doręczono je pełnomocnikowi skarżącego dnia 4 lutego 2015 r. W związku z powyższym termin zarówno na uiszczenie wpisu sądowego, jak i nadesłania odpisu skargi kasacyjnej upłynął dnia 11 lutego 2015 r.

Zapis pozycji obejmującej datę wpłaty dołączonego przez Sąd do akt polecenia przelewu wskazuje, iż wpis sądowy od skargi kasacyjnej uiszczony został w dniu 9 lutego 2015 r.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje;

Zgodnie z art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyroku lub postanowienie, w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. W myśl art. 178 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie. Natomiast zgodnie z treścią art. 47 § 1 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać odpisy, a w przypadku wymienienia w piśmie załączników, także odpisy załączników. Jest to konieczne dla doręczenia ich uczestnikom postępowania. Liczba odpisów uzależniona jest od liczby osób uczestniczących w postępowaniu. Obowiązek dostarczenia kopii pisma ciąży na skarżącym, którego wezwano do uzupełnienia braku formalnego w zakreślonym terminie i pod stosownym rygorem. Niedostarczenie kopii pisma uniemożliwia Sądowi doręczenie jego uczestnikowi, który posiada uprawnienia do wypowiadania się w sprawie, również na temat stanowiska zajętego przez skarżącego w złożonym piśmie (skardze). Niespełnienie warunku formalnego powoduje zatem niemożność uzyskania stanowiska innych stron, co z kolei łamie zasadę równości stron w postępowaniu przed Sądem. Stosownie do dyspozycji art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi oraz gdy pomimo wezwania nie został uiszczony wpis sądowy (vide uchwała NSA z dnia 18 grudnia 2013 r., sygn. akt. I OPS 13/13).

Wezwaniem z dnia 13 stycznia 2015 r., doręczonym w dniu 4 lutego 2015 r., wezwano pełnomocnika strony skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi kasacyjnej, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej do nadesłania jednego egzemplarza odpisu skargi kasacyjnej, zakreślając siedmiodniowy termin, pod rygorem odrzucenia skargi. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej upływał w dniu 11 lutego 2015 r. Z akt sądowych wynika, że nie uzupełniono braku formalnego skargi kasacyjnej, to jest nie nadesłano jej odpisu.

Mając powyższe na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 178, art. 58 § 1 pkt 3, art. 232 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych
Inne orzeczenia z hasłem:
Odrzucenie skargi kasacyjnej
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia