Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr [...] w przedmiocie odmowy doręczenia odpisów dokumentów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Zbigniew Rudnicki po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej H. S. od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 31 października 2013 r. wydanego w sprawie ze skargi H. S. na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr [...] z dnia [...] lipca 2013 r. w przedmiocie odmowy doręczenia odpisów dokumentów postanawia: odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia [...] października 2013 r. odrzucił skargę H. S. (dalej skarżącej) na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Nr [...] z dnia [...] lipca 2013 r. w przedmiocie odmowy doręczenia odpisów dokumentów.

Odpis postanowienia wraz z uzasadnieniem został doręczony skarżącej w dniu 27 listopada 2013 r., wraz z pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej.

W terminie skarżącą wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie osobiście sporządzoną skargę kasacyjną.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 173 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Zgodnie z wymaganiami statuowanymi przez przepis art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. W myśl art. 178 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub niedopuszczalną z innych przyczyn, jak również skargę kasacyjną, której braków nie uzupełniono w wyznaczonym terminie.

W rozstrzyganej sprawie skarżąca nie dopełnił warunku przewidzianego przepisem art. 175 § 1 p.p.s.a. statuującego tzw. przymus adwokacko-radcowski przy sporządzaniu skargi kasacyjnej. Zgodnie z powołanym przepisem skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Wyjątek od tej zasady przewidziany został przepisem art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a., dopuszczającym sporządzenie skargi kasacyjnej przez inne, wymienione w tych przepisach osoby, do których kręgu nie należy jednak skarżąca. Skarżąca została prawidłowo pouczona o terminie i sposobie wniesienia skargi kasacyjnej. Z akt sprawy nie wynika, aby była osobiście uprawniona do sporządzenia przedmiotowego środka odwoławczego.

Wobec powyższego na podstawie art. 178 p.p.s.a. należało postanowić jak w sentencji.

Strona 1/1