Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Jagielska po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. K. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] sierpnia 2008 r. (bez numeru) w przedmiocie skreślenia z listy adwokatów postanawia 1. odrzucić skargę 2. zwrócić R. K. kwotę 200 zł (dwieście złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego.

Inne orzeczenia o symbolu:
6170 Adwokaci i aplikanci adwokaccy
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawody prawnicze
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Adwokacka
Uzasadnienie strona 1/2

R. K. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia

[...] sierpnia 2008 r. uchylającą uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej w [...] z dnia [...] lipca 2008 r. o skreśleniu go z listy adwokatów Izby Adwokackiej w [...].

Uchwała wydana została w następującym stanie faktycznym i prawnym.

Wnioskiem z dnia [...] maja 2008 r. skierowanym do Okręgowej Rady Adwokackiej w [...], skarżący poinformował w trybie art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo o adwokaturze, że występuje z adwokatury i prosi o wyznaczenie likwidatora jego kancelarii. Okręgowa Rada Adwokacka uchwałą z dnia [...] maja

2008 r. skreśliła skarżącego z listy adwokatów Izby Adwokackiej w [...], zawiadamiając o powyższym Ministra Sprawiedliwości.

Prezydium NRA uchwałą z dnia [...] czerwca 2008 r. uchyliło powyższe rozstrzygnięcie ORA w [...] jako podjęte z naruszeniem prawa, tj. art. 12 ust. 1 i art. 45 ust. 3 zd. pierwsze Poa., tzn. uchwała nie została podjęta w głosowaniu tajnym oraz nie zawiera uzasadnienia faktycznego i prawnego. Jak wskazano ponadto, brak uzasadnienia nie pozwala ustalić, czy ORA w [...] dysponowała wiedzą na temat toczącego się przeciwko zainteresowanemu postępowania dyscyplinarnego, co wymagało przed podjęciem uchwały, rozważenia negatywnej przesłanki działania na podstawie art. 72 ust. 2 Poa. Organ pouczył, iż od uchwały przysługuje odwołanie do Ministra Sprawiedliwości w terminie 14 dni. W wyniku złożonego przez skarżącego odwołania, Minister Sprawiedliwości postanowieniem z dnia [...] października 2008 r. na podstawie art. 134 Kpa. stwierdził jego niedopuszczalność.

W dniu [...] lipca 2008 r. Okręgowa Rada Adwokacka w [...] w głosowaniu tajnym ponownie podjęła uchwałę o uwzględnieniu wniosku skarżącego dotyczącego skreślenia go z listy adwokatów Izby Adwokackiej w [...]. Następnie w dniu [...] sierpnia 2008 r. Prezydium NRA, z uwagi na naruszenie art. 72 ust. 2 Poa., uchyliło wymienioną uchwałę, pouczając o prawie złożenia odwołania do Ministra Sprawiedliwości.

R. K., mając na uwadze stanowisko Ministra Sprawiedliwości w sprawie uchylenia przez NRA uchwały ORA z [...] lipca 2008 r., zaskarżył uchwałę Prezydium NRA do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Uchwale zarzucił naruszenie dyspozycji art. 12 ust. 1, art. 60 oraz art. 72 ust. 2 Poa. i domagał się jej uchylenia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga R. K., jako niedopuszczalna bo wniesiona bez wyczerpania drogi odwoławczej przewidzianej przepisem art. 52 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.

Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) - dalej także p.p.s.a., podlega odrzuceniu.

Stosowanie do treści art. 46 ust. 2 Poa., w brzmieniu obowiązującym w dacie wydania uchwały będącej przedmiotem zaskarżenia niniejszą skargą, od uchwały Prezydium NRA w indywidualnej sprawie zainteresowanemu przysługiwało odwołanie do Ministra Sprawiedliwości, a dopiero wydane w jego wyniku rozstrzygnięcie mogło zostać zaskarżone do sądu administracyjnego przez podmiot, którego praw i obowiązków dotyczył wydany akt administracyjny. Z przysługującego uprawnienia skarżący nie skorzystał.

Strona 1/2
Inne orzeczenia o symbolu:
6170 Adwokaci i aplikanci adwokaccy
Inne orzeczenia z hasłem:
Zawody prawnicze
Odrzucenie skargi
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Rada Adwokacka