Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Sałek po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. H. na bezczynność i przewlekłość postępowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie

Skarżący, T. H. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność i przewlekłość postępowania Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych.

W wykonaniu zarządzenia Sądu z dnia 10 września 2019 r., przy piśmie z 7 października 2019 r., doręczono skarżącemu odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 złotych. Zgodnie z pouczeniem skarżący zobowiązany były do uiszczenia wpisu w terminie 7 dni od dnia doręczenia zarządzenia pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono w dniu 10 października 2019 r. (z.p.o. k. 20).

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z dyspozycją art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r., poz. 1302; dalej p.p.s.a.) sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (§ 3 cytowanego przepisu).

Jak wynika z akt sprawy, odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi doręczono skarżącemu w dniu 10 października 2019 r. (z.p.o. k. 20). Wobec powyższego ostatnim dniem ustawowego, siedmiodniowego terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi był 17 października 2019 r.

W zakreślonym terminie skarżący nie uiścił wymaganego wpisu, co potwierdza, umieszczona w aktach sprawy informacja z 30 października 2019 r. (k. 21) o braku wpłaty w niniejszej sprawie.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, działając w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1