Skarga U. G. na czynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie : wyboru prezesa regionalnej izby obrachunkowej
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Małgorzata Miron po rozpoznaniu w dniu 29 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym skargi U. G. na czynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] kwietnia 2011 r. znak : [...] w przedmiocie : wyboru prezesa regionalnej izby obrachunkowej postanawia: przywrócić skarżącej termin do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 26 sierpnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę U. G. na czynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...]kwietnia 2011 r. znak : [...], ze względu na nie uiszczenie przez skarżąca wpisu sądowego od skargi.

Z akt sprawy wynika, że skarżąca otrzymała odpis ww. postanowienia w dniu 26 października 2011 r.

W dniu 31 października 2011 r. (data stempla urzędu pocztowego) skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

W uzasadnieniu wniosku wskazała, że w dniach od 20 lipca do 9 sierpnia 2011 r. przebywała na urlopie poza granicami kraju. Na potwierdzenie powyższego dołączyła zaświadczenie Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebywaniu w ww. dniach na urlopie wypoczynkowym. Oświadczyła, że po powrocie z urlopu otrzymała awizo do odebrania przesyłki z Sądu, którą było powiadomienie o terminie rozprawy w dniu 26 sierpnia 2011 r. Wskazała, że po otrzymaniu zawiadomienia zadzwoniła do sekretariatu Sądu, gdzie uzyskała informację, iż w przesyłce która została awizowana znajdowała się odpowiedź organu na jej skargę. Skarżąca zaznaczyła, że nie została poinformowana, iż w przesyłce znajdowało się także wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Podkreśliła, że informację jaką uzyskała od pracownika sekretariatu, iż w przesyłce znajdowała się odpowiedź organu na skargę utwierdziła ją w przekonaniu, że dopełniła wszelkich formalności. Skarżąca wyjaśniła, że nie mogła w piśmie o odroczenie terminu rozprawy zawrzeć wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, gdyż nie wiedziała, że obok odpowiedzi na skargę w przesyłce było też wezwanie do uiszczenia opłaty. Podała, że o konieczności uiszczenia wpisu sądowego od skargi dowiedziała się dopiero z treści uzasadnienia postanowienia Sądu z dnia 26 sierpnia 2011 r., którym odrzucono jej skargę.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje :

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej w skrócie p.p.s.a, jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Stosownie do art. 87 § 1 p.p.s.a, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie w tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a ). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a ).

Z powołanych przepisów wynika, że Sąd może przywrócić termin kiedy spełnione zostaną łącznie cztery przesłanki: uprawdopodobnienie braku winy w uchybieniu terminowi, wniesienie wniosku o przywrócenie terminu, dochowanie terminu do wniesienia wniosku o przywrócenie terminu oraz dopełnienie wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu tej czynności, dla której był ustanowiony przywracany termin.

Wniosek skarżącej spełnia powyższe przesłanki, a przedstawione przez nią okoliczności uprawdopodobniają brak jej winy w uchybieniu terminowi do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

W związku z tym, że uchybienie to pociąga dla strony ujemne skutki procesowe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, na podstawie art. 86 § 1 i 2 p.p.s.a , orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1