Skarga E. O. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania egzekucji.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: sędzia WSA Włodzimierz Kowalczyk po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi E. O. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...] maja 2019 r., znak: [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania egzekucji. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie

Skarżący E. O. wniósł skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z [...] maja 2019 r., znak: [...], w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania egzekucji.

Wezwaniem z dnia 7 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi przez: nadesłanie numeru PESEL - w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka, zawierająca wezwanie została skutecznie doręczona skarżącemu 12 sierpnia 2019 r., zatem termin do dokonania powyższej czynności upłynął 19 sierpnia 2019 r.

Jak wynika z akt sprawy braki formalne skargi zostały uzupełnione 20 sierpnia 2019 r. (data nadania pisma w placówce pocztowej), a zatem zostały uzupełnione po terminie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Skuteczne zainicjowanie postępowania sądowego w celu kontroli legalności zaskarżonego aktu jest uzależnione od spełnienia m.in. wymogów formalnych pisma procesowego jakim jest skarga. Tryb uzupełnienia skargi, gdy nie spełnia ona warunków formalnych, został określony w art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 2325), zwanej dalej p.p.s.a. Na podstawie tego przepisu, jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni, pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku skargi skutek nieuzupełnienia braku formalnego określa art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., zgodnie z którym, sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Stosownie zaś do treści art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna.

Skarżący został wezwany do nadesłania w terminie 7 dni numeru PESEL, pod rygorem odrzucenia skargi. Korespondencja została doręczona 12 sierpnia 2019 r. Termin do uzupełnienia braków formalnych skargi upłynął bezskutecznie z dniem 19 sierpnia 2019 r. Jak wynika z akt sprawy braki formalne skargi zostały uzupełnione 20 sierpnia 2019 r. (data nadania pisma w placówce pocztowej), a zatem zostały uzupełnione po terminie.

W związku z powyższym uznać należy, że skarżący uzupełnił braki skargi po upływie siedmiodniowego terminu do dokonania tej czynności, co obligowało Sąd do odrzucenia skargi.

Mając na względzie powyższe Sąd postanowił, w oparciu o art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Strona 1/1