Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA- Izabela Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 20 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] listopada 2013 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: 1). odrzucić skargę kasacyjną, 2). zwrócić stronie skarżącej kwotę 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie

Postanowieniem z dnia 4 marca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę Stowarzyszenia [...] na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia [...] listopada 2013r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego.

W dniu 10 kwietnia 2014r. (data stempla pocztowego) pełnomocnik strony skarżącej wniósł skargę kasacyjną od powyższego postanowienia.

Zarządzeniami z dnia 11 września 2014r. Przewodniczącego Wydziału VII wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uzupełnienia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 4 marca 2014r. o kwotę 150,00 złotych oraz do złożenia 2 egzemplarzy odpisów skargi kasacyjnej poświadczonych za zgodność z oryginałem w terminie

7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej (art. 178 p.p.s.a).

Powyższe wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej zostały doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 16 września 2014r. (dowód zwrotne potwierdzenie odbioru k -123). W zakreślonym terminie braki formalne skargi kasacyjnej częściowo zostały uzupełnione poprzez uzupełnienie wpisu sądowego od skargi kasacyjnej. Pełnomocnik natomiast nadesłał niepodpisane 2 odpisy skargi kasacyjnej.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, zważył co następuje:

Wskazać należy, iż jak każde pismo strony skarga kasacyjna powinna zawierać elementy wskazane w art. 46 i 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) zwanej p.p.s.a. Do pisma należy dołączyć jego odpisy dla doręczenia ich stronom (art. 47 § 1 p.p.s.a). Z kolei w myśl art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a każde pismo strony powinno zawierać: podpis strony jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Stosownie do art. 49 § 1 p.p.s.a, jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Przepis art. 178 p.p.s.a wskazuje, że wojewódzki sąd administracyjny odrzuca na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Należy zauważyć, że w niniejszej sprawie zarządzeniem z dnia 11 września 2014r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej tj. do złożenia 2 egzemplarzy odpisów skargi kasacyjnej poświadczonych za zgodność z oryginałem w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi kasacyjnej (art. 178 p.p.s.a). Powyższe zarządzenie zostało doręczone pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 16 września 2014r. (dowód zwrotne potwierdzenie odbioru k-123), zatem termin do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej upłynął w dniu 23 września 2014r. W zakreślonych terminie pełnomocnik strony skarżącej co prawda nadesłał dwa odpisy skargi kasacyjnej, jednakże nie podpisane.

Reasumując stwierdzić należy, iż pełnomocnik strony skarżącej mimo wezwania w zakreślonym terminie nie uzupełnił braków formalnych skargi kasacyjnej, za które niewątpliwie należy uznać niezłożenie podpisanych odpisów skargi kasacyjnej.

W związku z powyższym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 178 w związku z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a orzekł jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1