Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uznania zarzutów wobec tytułu wykonawczego za nieuzasadnione
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Jolanta Augustyniak - Pęczkowska po rozpoznaniu w dniu 11 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi [...] Zakładów Sprzętu [...] S.A. w [...] na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] września 2010 r. nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów wobec tytułu wykonawczego za nieuzasadnione postanawia odmówić wstrzymania wykonania egzekucji administracyjnej

Uzasadnienie

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga [...] Zakładów Sprzętu [...] S.A. w [...] na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] września 2010 r. nr [...].

W skardze zawarto wniosek o wstrzymanie wykonania egzekucji administracyjnej. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 23 grudnia 2010 r. wskazując, iż jest to wniosek złożony w trybie przepisu art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r., nr 153, poz. 1270 ze zm. - dalej p.p.s.a.).

Powyższym tytułem wykonawczym organ zobowiązał [...] Zakłady Sprzętu [...] S.A. w [...] obowiązek wykonania całkowitej rozbiórki hali typu "[...]" posadowionej na działce ew. nr [...] w obrębie [...] przy ul. [...] w [...] z warunkiem użytkowania czasowego do końca 1982 r.

We wniosku strona skarżąca wskazała, że wnosi o wstrzymanie wykonania egzekucji administracyjnej wszczętej na podstawie tytułu wykonawczego z dnia [...] września 2008 r. nr [...] wydanego przez Prezydenta [...], uzasadniając go tym, że wykonanie rozbiórki przedmiotowej hali niewątpliwie spowoduje wyrządzenie znacznej szkody Spółce i skarbowi Państwa, a także spowoduje trudne do odwrócenia skutki w rozumieniu przepisu art. 61 § 3 p.p.s.a.

Sąd zwrócił się do skarżącej Spółki o sprecyzowanie czy wniosek należy traktować jako złożony w trybie art. 61 § 3 p.p.s.a.

Odpowiadając na wezwanie Sądu adw. J.R. pełnomocnik strony skarżącej ponownie wskazał, iż wnosi o wstrzymanie egzekucji administracyjnej wszczętej na podstawie ww. tytułu wykonawczego, w trybie art. 61 § 3 p.p.s.a.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r., nr 153, poz. 1270 ze zm.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże, na podstawie § 3 omawianego artykułu, po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, o ile w sprawie występuje jedna z wymienionych we wskazanym przepisie przesłanek. Dotyczy to także aktów wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy (art. 61 § 3 in fine).

Wstrzymanie wykonania, zgodnie z cyt. art. 61 § 1 i § 3, winno zatem dotyczyć zaskarżonego aktu bądź aktu wydanego lub podjętego we wszystkich postępowaniach prowadzonych w granicach tej samej sprawy, a nie jak wskazano we wniosku - "egzekucji" administracyjnej.

W związku z powyższym Sąd mógł wydać orzeczenie o wstrzymaniu wykonania tylko w odniesieniu do postanowień objętych skargą. Żaden inny przepis prawa nie daje Sądowi uprawnień do wstrzymania "egzekucji" - jak tego domagał się pełnomocnik skarżącej Spółki.

Z wymienionych powodów, na podstawie art. 61 § 3 i 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002r., nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1