Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...]
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Krystyna Tomaszewska po rozpoznaniu w dniu 13 października 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.R. na bezczynność Starosty [...] postanawia I. uznać się niewłaściwym do rozpoznania sprawy II. sprawę przekazać według właściwości Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w [...]

Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie

Skarga wniesiona w niniejszej sprawie dotyczy bezczynności Starosty [...].

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność lub bezczynność została zaskarżona. W niniejszej sprawie zaskarżono bezczynność Starosty [...], który ma siedzibę na obszarze właściwości miejscowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] - § 1 pkt 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 ze zm.).

Z tych względów, na podstawie art. 59 § 1 powołanej ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi należało orzec jak w sentencji postanowienia.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta