Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...]
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Agnieszka Wilczewska-Rzepecka po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. oraz J. J. na bezczynność Starosty Powiatu [...] postanawia: uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę według właściwości do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta
Uzasadnienie

Pismem z dnia 13 stycznia 2012 r., uzupełnionym kolejnymi pismami, skarżące J. J. i M. G. wniosły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Starosty Powiatu [...].

Stosownie do art. 13 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do rozpoznania sprawy właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę organ administracji publicznej, którego działalność została zaskarżona.

W niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest bezczynność Starosty Powiatu [...].

Zgodnie z § 1 pkt 5 Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz ustalenia ich siedziby i obszarów właściwości (Dz. U. Nr 72, poz. 652 ze zm.) dla obszaru województwa małopolskiego właściwy jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

Z uwagi na powyższe należało orzec jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 59 § 1 w/w ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6019 Inne, o symbolu podstawowym 601
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Właściwość sądu
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Starosta