Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Izabela Ostrowska po rozpoznaniu w dniu 9 listopada 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji postanawia odrzucić sprzeciw W. K. od zarządzenia z dnia 21 września 2009 r.

Uzasadnienie

Stosownie do art. 259 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) od zarządzeń referendarza sądowego, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6 (o pozostawieniu wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania) strona może wnieść do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zarządzenia. Zgodnie zaś z treścią art. 259 § 2 w/w ustawy sprzeciw wniesiony po terminie sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

W przedmiotowej sprawie zarządzeniem z dnia 21 września 2009 r. Referendarz sądowy pozostawił bez rozpoznania wniosek W. K. o przyznanie prawa pomocy z uwagi na niezłożenie wniosku na urzędowym formularzu.

Odpis wymienionego zarządzenia doręczony został skarżącemu w dniu 25 września 2009 r., termin do wniesienia sprzeciwu upłynął zatem z dniem 2 października 2009 r. W. K. wniósł sprzeciw od w/w zarządzenia dopiero w dniu 14 października 2009 r., a więc z uchybieniem terminu określonego w art. 259 § 1 ustawy.

W związku z powyższym Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia, na podstawie art. 259 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Strona 1/1