Wniosek w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Iwona Szymanowicz - Nowak po rozpoznaniu w dniu 27 sierpnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Gminy K. o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi Gminy K. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] czerwca 2013 r. Nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość postanawia : wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji

Uzasadnienie strona 1/2

Pismem z [...] lipca 2013 r. (data nadania w urzędzie pocztowym) Gmina K. (skarżąca), działając przez profesjonalnego pełnomocnika wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem organu skargę na decyzję Wojewody [...] z [...] czerwca 2013 r. w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość.

Jednocześnie skarżąca wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej oraz poprzedzającej ją decyzji podnosząc, że wykonanie zaskarżonych rozstrzygnięć doprowadzi do wyrządzenia znacznej szkody majątkowej oraz trudnych do odwrócenia skutków. Wykonanie na obecnym etapie postępowania nałożonego na skarżącą obowiązku może spowodować konieczność ponownego przeprowadzenia operacji finansowych. Po pierwsze wypłacenie pieniędzy wiązać się będzie z koniecznością ponoszenia prowizji bankowej. Kwota prowizji bankowej nawet w przypadku późniejszego zwrotu odszkodowania w razie uznania za niesłusznego nie będzie podlegała zwrotowi. Ponadto wypłata kwoty odszkodowania w wysokości ponad [...] zł stanowi obciążenie dla budżetu gminy i grozi naruszeniem płynności bieżącego finansowania celów statutowych gminy. W ramach tych obowiązków spoczywa na Gminie obowiązek finansowania chociażby kwestii związanych z ochroną zdrowia, pomocą społeczną edukacją publiczną polityki prorodzinnej czy porządku publicznego. Wypłata przez Gminę tak wysokiego odszkodowania, będzie stanowiła istotne zagrożenie dla prawidłowości funkcjonowania podmiotów podległych Gminie i realizujących te elementarne i podstawowe potrzeby jej obywateli. Podniosła, iż przykładowo zgodnie z przyjętym na 2013 r. budżetem kwota ta będzie stanowić ponad 50% wydatków przeznaczanych przez Gminę na ochronę zdrowia. Wstrzymanie wykonania decyzji pozwoli na zabezpieczenie interesu stron oraz na uniknięcie nieprawidłowych zachowań.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że podstawą prawną rozpoznania wskazanego wniosku jest przepis art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zwana dalej p.p.s.a.), stanowiący że wniesienie skargi do Sądu nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności. Zaskarżona decyzja jest zatem wykonalna i mimo zaskarżenia do sądu może stać się przedmiotem postępowania egzekucyjnego. Wyjątek od tej zasady statuuje art. 61 § 3 p.p.s.a., wedle którego w przypadku, gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, Sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie tego aktu lub czynności w całości lub w części, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Regulacja prawna wskazanego przepisu prowadzi do wniosku, iż wniesienie skargi nie pociąga za sobą skutku suspensywności i wstrzymanie wykonania przez Sąd zaskarżonego aktu zależy od oceny Sądu, czy istnieją przesłanki uzasadniające takie rozstrzygnięcie.

Strona 1/2