Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania rozstrzygnięcia nadzorczego odrzuca skargę.
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Leszek Kobylski /sprawozdawca/, Sędziowie Sędzia WSA Cezary Kosterna, Sędzia WSA Artur Kot, Protokolant Magdalena Krawczyk, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 czerwca 2010 r. sprawy ze skargi Z.S. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie niewydania rozstrzygnięcia nadzorczego odrzuca skargę.

Uzasadnienie

W dniu [...] lutego 2010r. Z. S. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na bezczynność Wojewody M. w sprawie niewydania rozstrzygnięcia nadzorczego w przedmiocie uchylenia uchwały Rady Gminy w W. z dnia [...] października 2008r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego. Skarga została poprzedzona wezwaniem przez skarżącego Wojewody M. do usunięcia stanu niezgodnego z prawem.

W odpowiedzi na skargę pełnomocnik Wojewody M. wniósł o jej odrzucenie. Podniósł, że Rada Gminy w W. wygasiła mandat radnego Z. S. wskutek utraty prawa wybieralności. Podstawą prawną do podjęcia uchwały był art.190 ust.1 pkt 3 i ust. 2 ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw / t.j. Dz. U. z 2003r. nr 195 poz.1547/.

Domaganie się przez skarżącego obecnie uchylenia przez Wojewodę M. uchwały Rady Gminy w W. jest nieuprawnione.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

Skarga jest niedopuszczalna.

Zakres właściwości rzeczowej wojewódzkiego sądu administracyjnego wyznaczają przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi / Dz. U. nr 153 poz.1270 ze zm. dalej określana jako "p.p.s.a/.

Zgodnie z przepisem art. 3 § 2 powołanej ustawy kontrola sądowoadministracyjna obejmuje orzekanie w sprawach skarg na :

1/ decyzje administracyjne

2/ postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty

3/ postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie

4/ inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa

4a/ pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydane w indywidualnych sprawach

5/ akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej

6/ akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej

7/ akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego

8/ bezczynność organów w przypadkach określonych w pkt 1-4a .

W niniejszej sprawie przedmiotem skargi Z. S. jest bezczynność Wojewody M. polegająca na nieuchyleniu uchwały rady gminy dotyczącej wygaśnięcia mandatu radnego. Sąd dokonując kontroli sprawy ze skargi na bezczynność organu w pierwszym rzędzie przeprowadza ocenę dopuszczalności takiej skargi. Oceniając wniesioną skargę na bezczynność Wojewody M. z tej perspektywy, należy uznać ją za niedopuszczalną, ponieważ pozostaje ona poza zakresem działania sądów administracyjnych.

Wskazać należy, że ustawodawca dopuścił możliwość składania skarg na bezczynność jedynie w odniesieniu do tych aktów lub czynności na które przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Przy bezczynności w działaniu organu administracji skardze do sądu podlegają tylko wskazane w przepisie art.3 § 2 pkt 8 p.p.s.a przypadki określone w pkt 1-4a ustawy.

Natomiast skarżący w niniejszym postępowaniu domaga się wszczęcia przez organ nadzoru postępowania kontrolnego i zakończenia go wydaniem rozstrzygnięcia nadzorczego uchylającego uchwałę Rady Gminy w W. z dnia [...] października 2008r. W tej sytuacji należy uznać, że skarga jest niedopuszczalna, bowiem p.p.s.a nie przewiduje możliwości wniesienia skargi na bezczynność polegającą na niewydaniu rozstrzygnięcia nadzorczego w trybie postępowania kontrolnego.

W świetle powyższych rozważań należało stwierdzić, że wniesiona w niniejszej sprawie skarga nie podlega właściwości sądów administracyjnych, ponieważ przedmiotem jest żądanie nie mieszczące się w zakresie kognicji sądu administracyjnego.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art.58 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Strona 1/1