Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania wznowieniowego
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA - Marek Wroczyński po rozpoznaniu w dniu 8 maja 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.S. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania wznowieniowego postanawia odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku

Inne orzeczenia o symbolu:
6170 Adwokaci i aplikanci adwokaccy
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Sprawiedliwości
Uzasadnienie

W dniu 24 kwietnia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przeprowadził rozprawę w sprawie ze skargi M.S. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie nierozpoznania wniosku o wszczęcie postępowania wznowieniowego.

Z uwagi na niedoręczenie zawiadomienia o terminie rozprawy zgodnie z wymogami art. 91 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2012 r. poz. 270 - dalej jako p.p.s.a.) sąd postanowił odroczyć termin rozprawy do dnia 22 maja 2013 r.

W dniu 26 kwietnia 2013 r. skarżący złożył w Sądzie wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:

W myśl art. 141 § 1 p.p.s.a. uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z zastrzeżeniem § 2, zgodnie z którym w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku. Przytoczone uregulowania wskazują jednoznacznie, iż wniosek złożony przed ogłoszeniem wyroku nie może stanowić podstawy do sporządzenia uzasadnienia wyroku. Wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku należy złożyć zatem po ogłoszeniu tego orzeczenia (por. postanowienie NSA z dnia 2 lutego 2011 r., sygn. akt I OZ 67/11, LEX nr 741918, postanowienie NSA z dnia 25 stycznia 2011 r., sygn. akt II GZ 29/11, LEX nr 743089).

W związku z tym, że skarżący złożył przedwczesny wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie, w której wyrok jeszcze nie zapadł, Sąd orzekł jak w sentencji.

Strona 1/1
Inne orzeczenia o symbolu:
6170 Adwokaci i aplikanci adwokaccy
658
Inne orzeczenia z hasłem:
Uzasadnienie
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie
Inne orzeczenia ze skargą na:
Minister Sprawiedliwości