Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Hasło Administracyjne postępowanie X

II OZ 1297/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań

II OZ 1298/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II SA/Kr 874/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-11-14

Skarga D.J. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1084/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-29

Wniosek S.P. o sprostowanie uzasadnienia postanowienia NSA z 11 października 2016 r. sygn. akt II OZ 1084/16 oddalającego zażalenie S.P. na postanowienie WSA w Warszawie z 17 maja 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 82/16 o sprostowaniu postanowienia WSA w Warszawie z 6 kwietnia 2016 r. sygn. akt II SA/Wa 82/16 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji z [...] października 2015 r., ...

I SA/Go 326/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-11-15

Wniosek w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do września oraz grudzień 2011 r.

II SA/Bd 707/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry

IV SA/Wa 515/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w przedmiocie zobowiązania cudzoziemca do powrotu

IV SAB/Wr 161/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta P. - Z. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II OSK 2638/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J. K. na uchwałę Rady Gminy J. , Nr [...] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy J.w obszarze sołectwa J.

II SA/Sz 1005/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2