Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

OW 178/04 - Postanowienie NSA z 2005-04-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska dla Restauracji '[...]'

II OW 52/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-05

Wniosek w przedmiocie wydania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów

II SAB/Kr 51/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty W. I. zobowiązuje Starostę W. do wydania w terminie dwóch miesięcy licząc od dnia zwrotu akt organowi - aktu w postępowaniu wszczętym na wniosek Spółki z o.o. '[...]' w K. w dniu 18 kwietnia 2008r. w przedmiocie wydania zezwolenia na usunięcie drzew. I

II OSK 506/06 - Postanowienie NSA z 2007-03-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi P. Sp. z o.o. na czynność materialno-techniczną Starosty Powiatowego we W. w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania

II SA/Rz 176/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty Powiatu [...] po wyroku WSA sygn. akt [...] wymierza Staroście Powiatu [...] grzywnę w wysokości 3000zł /słownie: trzy tysiące złotych/.

II OSK 262/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-14

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie emisji hałasu

II OW 68/06 - Postanowienie NSA z 2007-03-22

Wniosek w przedmiocie wyrażenia zgody na wycięcie drzew i krzewów oddala wniosek

OW 44/04 - Postanowienie NSA z 2004-06-03

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku ' [...]' Sp. z o.o. o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów oraz o przyjęcie informacji o wytworzonych odpadach i uzupełnienia do zgłoszenia instalacji, która nie wymaga pozwolenia

II SAB/Kr 104/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty B. w sprawie znak: [....]

II SA/Bd 634/05 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2005-12-08

Sprawa ze skargi Przedsiębiorstwo ' H.' Sp. z o.o. na czynność materilano - techniczną Starosty Powiatowego we W. w przedmiocie pozostawienia podania bez rozpoznania
1   Następne >   2