Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II OZ 127/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

I OZ 30/20 - Postanowienie NSA z 2020-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości

II OSK 915/18 - Postanowienie NSA z 2020-02-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody Małopolskiego w przedmiocie wstrzymania wykonania decyzji

VII SA/Wa 239/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-07-15

Sprawa ze skargi Społecznego Komitetu Obrony '[...]' oraz A D, J J, H Z, J K, J J, R J, Z D, W J, A P, Z W na pismo Wojewody [...] z [...] grudnia 2019 r. znak [...] uznające bezzasadność skargi w przedmiocie nienależytego wykonywania zadań przez Radę Gminy [...].

II OZ 555/20 - Postanowienie NSA z 2020-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego , nr [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 570/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lutego 20...

II OSK 2709/19 - Postanowienie NSA z 2020-05-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Wojewody [...] z dnia[...] kwietnia 2018 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OSK 1284/18 - Postanowienie NSA z 2020-08-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 502/20 - Postanowienie NSA z 2020-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy zameldowania

II SA/Bd 912/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2020-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania dotyczącego udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   3