Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 1146/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego

II SA/Ke 638/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 937/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie podziału nieruchomości

I OSK 95/18 - Wyrok NSA z 2019-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

II SA/Gl 938/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Bielsku-Białej w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie podziału nieruchomości

II SA/Gl 1045/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia w sprawie wydania zaświadczenia dotyczącego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

IV SA/Po 367/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Rz 891/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-06

skarg D. G. i A. G. na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wygaszenia ostatecznej decyzji orzekającej o podziale nieruchomości

II SA/Rz 1017/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wydania kopii decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

II SA/Rz 935/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-11-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia uchyla zaskarżone postanowienie i postanowienie Prezydenta Miasta nr [...].
1   Następne >   +2   4