Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA 800/95 - Wyrok NSA z 1995-11-08

1. Bank Śląski, w którego zarządzie w dniu 27 maja 1990 r. znajdowała się nieruchomość, nie należał do żadnego z podmiotów wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. nr 32 poz. 191 ze zm./.~2. Nieruchomość znajdująca się w zarządzie banku w dniu 27 maja 1990 r. nie podlegała komunalizacji w trybie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - Przepisy wprowadzające ustaw...

I SA 1326/93 - Wyrok NSA z 1995-01-19

1. Pojęcie strony, jakim posługuje się art. 28 Kpa, może być wyprowadzone tylko z przepisów prawa materialnego, czyli normy prawnej, która stanowi podstawę ustalenia uprawnienia lub obowiązku.~2. Bank Gospodarki Żywnościowej, będący wierzycielem Państwowego Gospodarstwa Rolnego w likwidacji nie jest stroną postępowania komunalizacyjnego dotyczącego mienia tego gospodarstwa.