Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X

I SA/Go 154/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-03-25

Sprawa ze skargi Z.B. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem NSA - Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 1999 rok

SA/Bk 291/94 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-04-12

Odstąpienie przez bank od naliczenia odsetek od udzielonego przez siebie kredytu jest przesłanką świadczącą o tym, że '(...) nie wykazuje dochodu w takiej wysokości, jakiej należałoby oczekiwać (...)', o czym stanowi art. 11 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1993 nr 106 poz. 482 ze zm./.~Odsetki nie naliczone należy zaliczyć do przychodów dla potrzeb opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych /argumentum a contrario z treści cytowanego p...

III SA 1087/99 - Wyrok NSA z 2000-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie podatku dochodowym od osób prawnych

I SA/Ke 179/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-08-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie : określenia podatku od towarów i usług za miesiąc maj 1997r.

SA/Gd 83/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-10-05

Ustalenie 'samodzielności bilansowej', o której mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz.U. 1991 nr 49 poz. 216/ wymaga oceny zarówno przepisów organizacyjnych podatnika, jak i rzeczywistego stanu zachodzącego w sposobie rozliczeń oddziału.

I SA/Lu 528/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-05-27

W polskim prawie brak jest przepisów pozwalających na uprzywilejowane traktowanie podmiotów w stanie upadłości w zakresie udzielania ulg w postępowaniu podatkowym czy egzekucyjnym.

III SA 2219/92 - Wyrok NSA z 1993-03-26

Skarga Banku w W. - Oddział w O.M. na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za I kwartał 1992 r. i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w O.M., a także

SA/Po 3010/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-02-10

1. O tym czy świadczenie jest przychodem ze stosunku pracy - decyduje okoliczność czy może je otrzymać tylko i wyłącznie pracownik.~2. Ustalenie przychodu w przypadku preferencyjnych kredytów pracowniczych sprowadza się do wyliczenia różnicy pomiędzy kosztem uzyskania kredytu na ogólnych warunkach stosowanych w danym banku, a kosztem uzyskania kredytu na warunkach preferencyjnych.~3. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym nie może być miarodajne przymierzenie się do stopy opr...
1   Następne >   +2   +5   7