Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 589/08 - Wyrok NSA z 2008-10-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia oddalono skargę kasacyjną.

IV SA/Gl 903/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Ś. w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia