Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA 2368/92 - Wyrok NSA z 1993-04-28

Spółki utworzone na podstawie ustawy o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych /Dz.U. nr 41 poz. 325 ze zm./ korzystają z przysługujących im na podstawie tej ustawy ulg i zwolnień do czasu ich wyczerpania /art. 37 ust. 1 ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym/ i dotyczy to ulg nabytych, a nie możliwych do uzyskania.

II SA 1829-1830/86 - Wyrok NSA z 1987-01-15

skarg Bohdana W.H. - właściciela Przedsiębiorstwa Zagranicznego na dwie decyzje Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w nowym lokalu oraz na dodatkowe zatrudnienie pracowników i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 3 Kpa uchylił obie zaskarżone decyzje oraz poprzedzające je dwie decyzje Prezydenta Miasta W., a także

III AZP 15/86 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1986-12-31

Skarga Krystyny C.-Z. właścicielki Przedsiębiorstwa Zagranicznego (...) na decyzję Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług w przedmiocie zezwolenia na uruchomienie filii przedsiębiorstwa w S. po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem II SA 444/86 do rozstrzygnięcia w trybie art. 391 Kpc:~Czy w sprawach o wydanie zezwolenia na prowadzenie na terytorium Polskiej...

III ARN 26/84 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1984-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług (...) w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 34/84~ rewizję nadzwyczajną oddala.

III ARN 12/87 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1987-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 268/86~ uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję Ministra (...).

III SA/Wr 151/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej w związku z urządzaniem gier na automacie do gier o niskich wygranych poza kasynem gry

III SA/Wr 486/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-02-26

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO we W. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania