Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Wa 1154/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych

SA/Wr 1141/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-01-15

1. Uprawnienie do wszczęcia postępowania podatkowego przeciwko czynnościom płatnika, nadane podatnikowi mocą art. 175 par. 1 Kpa jest ograniczone w czasie, czyli po upływie wyznaczonego terminu przestaje istnieć. Jeżeli zatem od dnia pobrania podatku przez płatnika minie jeden miesiąc, podatnik traci uprawnienie do żądania wszczęcia postępowania podatkowego na podstawie art. 175 par. 1 Kpa.~2. Obliczenie i pobór podatku przez płatnika staje się, po upływie terminu wyznaczonego w art. 175 par. 1 ...

I SA/Sz 39/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odpowiedzialności osób trzecich za zaległości w podatku od towarów i usług za okresy marzec

FSK 1050/04 - Wyrok NSA z 2005-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie określenia wysokości nie pobranego przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

III SA 444/95 - Wyrok NSA z 1996-04-24

Ustawa o działalności gospodarczej z udziałem podmiotów zagranicznych /Dz.U. nr 41 poz. 325 ze zm./ dotyczy zwolnienia dochodów podmiotów z udziałem zagranicznym od opodatkowania i nie zawiera zwolnienia tych podmiotów od wypełniania wszystkich innych obowiązków ciążących na nich z mocy prawa podatkowego, a więc także od wypełniania obowiązków płatnika.

I SA/Po 1554/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-03-18

Brak jest przesłanek ustawowych do zwolnienia od podatku od towarów i usług importu środków trwałych stanowiących przedmiot wkładu niepieniężnego podmiotu zagranicznego. Stanowisko to potwierdza m.in. treść art. 25 ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, z którego wynika, iż uiszczony na granicy podatek od towarów i usług przy imporcie towarów stanowiących wkłady niepieniężne /aporty/ do spółek prawa handlo...

SA/Gd 33/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-03-21

Skarga Przedsiębiorstwa Polonijno-Zagranicznego 'B' w G. na decyzję Izby Skarbowej w Gdańsku w przedmiocie odmowy przedłużenia okresu zwolnienia od podatku dochodowego i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w G., a także

I SA/Wr 2806/00 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-01-08

skargę Kopalni Surowców Skalnych spółki z o.o. w B. na decyzję Izby Skarbowej w (...) w przedmiocie określenia straty za 1997 r.
1   Następne >   2