Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Skarżony
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA 390/94 - Wyrok NSA z 1994-09-23

Skarga Pascala E. na decyzję Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w przedmiocie zezwolenia na wykonywanie zawodu lekarza i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję w części dotyczącej odmowy udzielenia zezwolenia na wykonywanie zawodu lekarza poza publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, a także

II SA 2124/93 - Wyrok NSA z 1995-09-22

Skarga Agencji 'H.' spółka z o.o. w P. na decyzję Urzędu Pracy w przedmiocie niewydania zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewódzkiego Urzędu Pracy w P., a także

II SA 1168/98 - Wyrok NSA z 1998-11-10

Pracodawca zagraniczny może ubiegać się o zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemców na podobnych zasadach jak pracodawca krajowy.~Charakter umowy, przy wykonywaniu której cudzoziemiec ma być zatrudniony w Polsce, decyduje nie o możliwości ubiegania się o przedmiotowe zezwolenie, lecz wyłącznie o tym, w jakim trybie wniosek tego pracodawcy będzie mógł być rozpatrywany.~W przypadku umów określonych w par. 1 ust. 1 w zw. z ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia kwietnia 1995...