Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Po 37/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-08-22

Sprawa ze skargi V. F. na przewlekłość Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

IV SAB/Po 106/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość postępowania Wojewody W. w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony

II OSK 475/14 - Wyrok NSA z 2014-10-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie przewlekłości postępowania w sprawie wykonanych robót budowlanych

IV SAB/Wa 41/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-22

Sprawa ze skargi V.H. na przewlekłość Wojewody [...] w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy

IV SAB/Wa 47/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-18

Sprawa ze skargi N.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy 1. umarza postępowanie w zakresie rozpoznania wniosku skarżącego o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy; 2. stwierdza, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; 3. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. oddala wniosek skarżącego o przyznanie od organu sumy pieni...

IV SAB/Wa 180/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-23

Sprawa ze skargi A. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

IV SAB/Wa 48/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-20

Sprawa ze skargi M.G. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

III SAB/Gd 23/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-27

Sprawa ze skargi A. D. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę postępowania w przedmiocie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

II OSK 1659/18 - Wyrok NSA z 2018-09-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi S. F. na przewlekłość postępowania W. w przedmiocie rozpoznania wniosku

III SAB/Wr 57/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-08-22

Sprawa ze skargi L. J. na przewlekłość Wojewody D. w przedmiocie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
1   Następne >   +2   +5   +10   64