Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 1356/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-14

Sprawa ze skargi na postanowienie nr [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z urzędu uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie organu I instancji.

II SA/Gl 306/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-08-19

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w K. w przedmiocie odmowy udostępnienia odpisów z akt sprawy

II SA/Kr 798/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia

II SA/Op 422/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-26

Sprawa ze skargi E. K. i R. K. na pismo Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu w przedmiocie nałożenia w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, grzywny w celu przymuszenia wykonania nakazu doprowadzenia obiektu do stanu pierwotnego

II SA/Lu 1001/02 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-01-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych odpisów i kserokopii dokumentów

II SAB/Op 4/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Strzelcach Opolskich w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

II SAB/Po 53/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie udostępnienia kopii decyzji;

II OSK 326/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy N.

II SAB/Rz 1/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1/ zobowiązuje Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do rozpatrzenia wniosku A. H. z 12 listopada 2003 r. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku. 2/ zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego A. H. kwotę 100 zł /sto złotych/ tytułem zwrotu kosztów,postępowania sądowego.

II SAB/Ke 72/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-01-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2