Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 1337/05 - Wyrok NSA z 2006-02-16

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Gminy [...] w przedmiocie ustalenia wartości udziału finansowego właścicieli nieruchomości w kosztach budowy kanalizacji

II SAB/Ol 75/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy w udzieleniu informacji publicznej 1/ zobowiązuje Wójta Gminy do rozpatrzenia wniosku skarżącego zawartego w pkt 2 jego pisma w terminie 14 dni; 2/ stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności; 3/ orzeka, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4/ zasądza od Wójta Gminy na rzecz skarżącego kwotę 100 zł (stu złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego.

VIII SAB/Wa 40/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-11-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej