Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 1322/12 - Wyrok NSA z 2013-07-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M.B. na rozkaz personalny Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

II SAB/Wa 54/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie nieudostępnienia akt weryfikacji zobowiązuje Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego do rozpoznania wniosku K. P. o udostępnienie akt postępowania weryfikacyjnego w terminie 14 dni od daty otrzymania prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania administracyjnego.

I OSK 2422/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie udostępnienia dokumentów

I OSK 382/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-11

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezydenta [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosków dotyczących interpretacji ustawy Karta Nauczyciela

II SAB/Wa 139/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Generalnego w przedmiocie udzielenia informacji o sposobie załatwienia pism i [...] lutego 2003 r.

I OSK 2375/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia dokumentów

I OZ 785/14 - Postanowienie NSA z 2015-02-26

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku ...

I OSK 1121/06 - Wyrok NSA z 2007-06-01

Skarga kasacyjna na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w Krakowie w przedmiocie odmowy wydania kserokopii dokumentów

IV SAB/Po 27/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Kuratora Oświaty w Poznaniu i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] w P. w przedmiocie wydania dokumentów

I OSK 1358/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Skargi kasacyjne Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] w Poznaniu od wyroku WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu i Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] w Poznaniu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   3