Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Ke 653/08 - Wyrok WSA w Kielcach z 2008-12-23

Sprawa ze skargi M. Z. na zarządzenie Wójta Gminy Klimontów w przedmiocie powierzenia spraw zastępcy Wójta

II SA/Łd 1048-1049/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-05-14

1. Przepis art. 24 ustawy o samorządzie terytorialnym /t.j. Dz.U. 1996 nr 13 poz. 74 ze zm./ nie daje ani radnemu, ani też mieszkańcom gminy prawa domagania się włączenia do składu konkretnej komisji określonej osoby /osób/ - tegoż radnego, innych radnych, osób spoza rady - zabezpieczonego możliwością ochrony tego prawa na drodze sądowej.~2. Nie ma racjonalnych i prawnych podstaw odmowa udostępnienia zainteresowanym osobom protokółów z jawnej sesji rady gminy, przeciwnie r...

II SA 220/99 - Wyrok NSA z 1999-10-12

skarg grupy radnych Gminy M. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody O. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy M. w sprawie zakazu nagrywania obrad sesji Rady

OSK 1733/04 - Wyrok NSA z 2005-06-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie uchwalenia 'Statutu Miasta i Gminy K.'

SA/Ł 2722/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-02-06

Sprawa ze skargi Zenona M. na odmowę udostępnienia protokołów z po siedzeń Zarządu Miasta Ł. - oddalił skargę.

II SA/Wa 1527/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie uchwalenia Statutu Gminy P.

II SA/Ol 529/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-14

Sprawa ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na czynność Przewodniczącej Rady Osiedla w przedmiocie odmowy wstępu na posiedzenie Rady Osiedla

IV SA/Gl 749/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-31

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kłomnice w przedmiocie uchwalenia statutu Gminy Kłomnice stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Op 114/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Głubczycach w przedmiocie statutu