Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 1892/12 - Wyrok NSA z 2014-02-25

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w S. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

II GSK 1684/13 - Wyrok NSA z 2014-11-25

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w P.

II GSK 1085/13 - Wyrok NSA z 2014-09-25

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu zajęcia pasa drogowego

II GSK 1816/12 - Wyrok NSA z 2014-01-16

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w S. w przedmiocie stanowiska wierzyciela w sprawie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym