Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Działalność gospodarcza X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Sz 491/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-08-29

skarg A. Ż. i Wojewody na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych zmienioną uchwałami z dnia [...] r. nr [...] i z dnia [...] r. nr [...] I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części objętej przepisem § 1 ust. 1 pkt 2, 3, 4, 5 i stwierdza, że w powyższym zakresie zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku, II. zasądza od Gminy na rz...

II SA 572/97 - Wyrok NSA z 1997-12-30

Przewodniczący samorządowego kolegium odwoławczego nie jest urzędnikiem państwowym, objętym zakazem prowadzenia działalności gospodarczej, wynikającym z ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne /Dz.U. nr 56 poz. 274 ze zm./.

II SA/Sz 1253/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych

II SA/Wr 1597/02 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-11-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Zarządu Miasta nr 603/02 w sprawie powołania W.K. na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Muzycznego oraz uchwały nr 604/02 w sprawie powołania A.M. na stanowisko Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Teatru Lalek

II SA/Po 546/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-06-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w P. w przedmiocie kontynuowania czynności kontrolnych

SA/Sz 399/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-07-07

Przepisy art. 2 pkt 6 i art. 4 pkt 6 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne /Dz.U. nr 106 poz. 679 ze zm./, z których wynika zakaz łączenia funkcji w zarządzie gminy z działalnością gospodarczą, nie mogą być podstawą stwierdzenia nieważności uchwały o wyborze do zarządu.

III ZP 5/00 - Uchwała Sądu Najwyższego z 2000-03-27

Wniosek, o których mowa w zdaniu drugim art. 2 ust. 2 wymienionej ustawy?~podjął następującą uchwałę:

III ZP 6/01 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2001-09-19

Wniosek Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych skierowanego przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego do rozpoznania przez skład siedmiu sędziów Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na następujące pytanie prawne:~Czy dopuszczalne jest, aby zmiana statusu instytucji kultury funkcjonującej 'na zasadach określonych dla zakładów budżetowych' na 'instytucje prowadzące samodzielną gospodarkę finansową' automatycznie...

III ZP 27/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-09-29

Sąd Najwyższy po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Wojewódzki (...) do rozstrzygnięcia w trybie art. 390 Kpc:~Czy podstawą wypłaty nagrody z zysku za rok obrachunkowy 1994/1995 może być wyłącznie porozumienie regulujące sprawy pracownicze, obowiązujące w pozwanej spółce z o.o. od maja 1994 r., a w szczególności pkt II ust. 1 tegoż porozumienia dotyczący stosowania zasad wynagradzania obowiązujących w prywatyzowanym przedsiębiorstwie oraz udziału pracowników w wypracowanym z...
1   Następne >   2