Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III SA 571/85 - Wyrok NSA z 1985-12-02

skargę Miejsko-Gminnej Spółki Wodnej w A. Ł. na decyzję Dyrektora Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Miasta Łodzi w przedmiocie uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia członków Spółki w części dotyczącej wysokości nagród dla członków zarządu i komisji rewizyjnej.

I SA 1435/84 - Wyrok NSA z 1985-03-22

Skarga Juliana K. na decyzję Dyrektora Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w S. w przedmiocie ustalenia miesięcznej odpłatności za pobyt Teofili K. w Państwowym Domu Rencisty i zobowiązania Juliana K. do ponoszenia części tych opłat i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Miasta G. w części zobowiązującej osoby objęte obowiązkiem alimentacyjnym do ponoszenia części ...

III ARN 13/85 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1985-12-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług (...) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA w Warszawie I SA 949/84~ uchyla zaskarżony wyrok i